Obsah

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Ředitelka Mateřské školy Černošín,okres Tachov,příspěvková organizace, stanovila

následující  kritéria,podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165

odst.2 písm.B)zákona 561/2004 Sb.o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a

jiném vzdělávání(školský zákon),ve znění pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu

 vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ.

1.

Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku 3 let až do začátku povinné

školní docházky,nejdříve však pro děti od 2 let.

 

Podle ustanovení § 34 ods.Zákona 561/2004 Sb školského zákona.jsou k předškolnímu

 vzdělávání vždy přijímány děti v posledním roce před záhájením povinné školní docházky.

Od počátku školního roku,který následuje po dni,kdy dítě dosáhne pátého roku věku,do

zahájení povinné školní docházky,je předškolní vzdělávání povinné,není-li dále stanoveno

jinak.Zákonný zástupce je povinnen oznámit způsob plnění povinného předškolního

vzdělávání.

Povinná předškolní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného

členského státu Evropské unie,kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.Dále

se povinná předškolní docházka vztahuje na cizince,kteří jsou oprávněni pobývat na území

České republiky trvale,mají povolení k trvalému pobytu nebo vízum s délkou nad 90 dnů a na

účastníky řízení a udělení mezinárodní ochrany.

 

2.

Pro přijímání do MŠ vychází ředitelka z těchto kritérií:

-děti ze školského obvodu,které dosáhnou do 31.8.2017 pěti let,je předškolní vzdělávání

povinné a děti budou vždy přijaty

-pro školní rok 2017/2018 budou upřednostněny děti,které dovrší do 31.8.2017 čtyř let ze

školského obvodu MŠ(tak jak stanovuje školský zákon)

-trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu

-věk dítěte

-individuální situace dítěte-dítě je přihlášeno k celodenní docházce,MŠ navštěvuje sourozenec

dítěte

 

3.

Mateřské školy jsou zřizovány pro děti zpravidla od 3 let.Tomu věku jsou přizpůsobeny

 podmínky i program vzdělávání.Pokud má mateřská škola volnou kapacitu,může ředitelka

přijmout vyjímečně i dítě,které věk 3 let ještě nedovršilo(přednost ovšem mají starší děti).Dítě

je ovšem přijímáno za stejných podmínek jako děti starší.Rodiče,kteří požadují přijetí

mladšího dítěte,by měly zvážit,zda je dítě pro docházku do MŠ dostatečně připravené a

vyspělé(schopné pro vzdělání podle školního vzdělávacího programu MŠ).

 

Ředitelka MŠ

Jana Rauscherová